Algemene Voorwaarden (versie 1.0)

Uitsluitend van toepassing voor de diensten die worden aangeboden op de website Zoekeenjurist.nl
 
 
Artikel 1 Definities
 
1.1 Lex & Leads B.V. beheert de website Zoekeenjurist.nl, waarop aan beheerders dan wel eigenaars van een juridische website de mogelijkheid wordt geboden om gegevens over hun juridische website te plaatsen.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Lex & Leads B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lex & Leads B.V. gevestigd te (1411 AN) Naarden, aan de Energiestraat 5-b, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34320641;
b. gebruiker: de beheerder dan wel eigenaar van een juridische website die gebruik maakt van de website;
c. website: de website Zoekeenjurist.nl;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Lex & Leads B.V.;
e. publicatie: de hyperlink en overige gegevens van de juridische website van de gebruiker welke de gebruiker plaatst op de website.
 
 
Artikel 2 Algemeen
 
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Lex & Leads B.V. en de gebruiker waarop Lex & Leads B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Lex & Leads B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lex & Leads B.V. en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
 
Artikel 3 Aanbod
 
3.1 Lex & Leads B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro's exclusief BTW.
 
 
Artikel 4 Registratie
 
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website dienen gebruikers zich te registreren.
4.2 Het online registratieformulier dient volledig en naar waarheid door de gebruiker te worden ingevuld.
4.3 Lex & Leads B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van de in lid 1 van dit artikel vermelde registratie of anderszins heeft verkregen. Lex & Leads B.V. zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
4.4 Lex & Leads B.V. zal de door de gebruiker verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen. Indien Lex & Leads B.V. twijfelt aan de betrouwbaarheid dan wel aan de goede bedoelingen van de gebruiker, heeft Lex & Leads B.V. het recht de publicatie van de gebruiker te weigeren. Reeds betaalde gelden zullen dan aan de gebruiker worden terugbetaald.
4.5 De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel in andere omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan Lex & Leads B.V. door te geven.
 
 
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
 
5.1 Alle verbintenissen van Lex & Leads B.V. voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 Lex & Leads B.V. zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Lex & Leads B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.3 De gebruiker vrijwaart Lex & Leads B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.
 
 
Artikel 6 Verantwoordelijkheid
 
6.1 Lex & Leads B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door internetgebruikers worden gepleegd via de website.
6.2 De publicatie is afkomstig van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze publicatie. Lex & Leads B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de publicatie.
6.3 De website bevat links naar andere websites dan Zoekeenjurist.nl, Lex & Leads B.V. kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Lex & Leads B.V. kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.
 
 
Artikel 7 Positie van Lex & Leads B.V.
 
7.1 De gebruiker erkent dat Lex & Leads B.V. de website slechts ter beschikking stelt aan gebruikers ten behoeve van het plaatsen van een publicatie en dat Lex & Leads B.V. op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de gebruiker en een bezoeker van zijn juridische website en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
7.2 De gebruiker erkent dat Lex & Leads B.V. het recht heeft de publicatie van de gebruiker van de website te verwijderen indien de gebruiker of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
 
 
Artikel 8 Tarieven
 
8.1 Indien de tarieven van de diensten stijgen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de verhoging door Lex & Leads B.V.. De ontbinding dient bij schriftelijke of elektronische verklaring te worden ingeroepen.
8.2 Een verhoging van de tarieven wegens de jaarlijkse indexering of wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.
 
 
Artikel 9 Betaling
 
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Lex & Leads B.V. aan te geven wijze.
9.2 Indien de gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. De gebruiker is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de gebruiker na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Lex & Leads B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval de gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van Lex & Leads B.V. op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 
 
Artikel 10 Oneigenlijk gebruik van de website
 
10.1 De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.
 
10.2 Indien de gebruiker zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is Lex & Leads B.V. bevoegd de publicatie van de website te verwijderen.
 
 
Artikel 11 Duur van de overeenkomst
 
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. Zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens automatisch met één jaar verlengd.
11.2 Opzegging kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn en dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
11.3 De kenmerken van de dienst zijn beschreven op de website. Lex & Leads B.V. kan de kenmerken van de dienst op elk moment wijzigen, en zal de gebruiker hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de gebruiker de wijziging niet accepteert, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment dat de wijziging van kracht wordt.
11.4 De gebruiker kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
 
 
Artikel 12 Klachten
 
12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
Lex & Leads B.V.
Energiestraat 5-b
1411 AN  NAARDEN
operations@zoekeenjurist.nl
 
12.2 Klachten worden door Lex & Leads B.V. binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
12.3 Lex & Leads B.V. zal klachten over de juridische website van de gebruiker doorsturen naar de desbetreffende gebruiker. Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de klanten van zijn juridische website in het geding komen, dan kan Lex & Leads B.V. de publicatie van de gebruiker van de website verwijderen.
 
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 
13.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
13.2 Lex & Leads B.V. streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
13.3 Lex & Leads B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 2 van dit artikel, tenzij de onderbreking door toedoen van Lex & Leads B.V. onredelijk lang is.
13.4 Lex & Leads B.V. kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Lex & Leads B.V. zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Lex & Leads B.V. is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
13.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Lex & Leads B.V. staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
13.6 Lex & Leads B.V. is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Lex & Leads B.V. te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
13.7 Lex & Leads B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij de gebruiker of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de gebruiker of door de gebruiker ingeschakelde derden.
13.8 Lex & Leads B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
13.9 Alle aanspraken jegens Lex & Leads B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Lex & Leads B.V. zijn ingediend, vervallen door verjaring.
13.10 Onverminderd het in dit artikel bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Lex & Leads B.V. jegens gebruiker voor geleden schade en/of door de eventueel betrokken derde (-n) zich tot maximaal ? 1.000 per aansprakelijkheidsscheppend en/of schadeveroorzakend complex van feiten.
13.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lex & Leads B.V. of haar ondergeschikten.
 
 
Artikel 14 Ontbinding
 
14.1 Lex & Leads B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Lex & Leads B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
14.2 Voorts is Lex & Leads B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lex & Leads B.V. op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien Lex & Leads B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
 
Artikel 15 Overmacht
 
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Als overmachtsituatie wordt in ieder geval aangemerkt het uitvallen van diensten van elektriciteit; internet; hosting.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.3 Voor zover Lex & Leads B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lex & Leads B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De gebruiker is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
 
Artikel 16 Intellectueel eigendom
 
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Lex & Leads B.V., mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen, links en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 
 
Artikel 17 Geheimhouding
 
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Lex & Leads B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lex & Leads B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lex & Leads B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
 
Artikel 18 Beveiliging en internet
 
Lex & Leads B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar Lex & Leads B.V. kan ter zake geen garantie geven.
 
 
Artikel 19 Slotbepalingen
 
19.1 Lex & Leads B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Lex & Leads B.V. zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking in werking.
19.2 Lex & Leads B.V. en de gebruiker zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 De rechter in de vestigingsplaats van Lex & Leads B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Lex & Leads B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19.4 Op elke overeenkomst tussen Lex & Leads B.V. en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 

Download hier onze algemene voorwaarden (PDF, 110 kb)

Share |