Ontslagspecialist

 

Ontslagspecialist is dé specialist voor arbeidsrecht en ontslagzaken. Onze arbeidsrecht juristen zijn allen minimaal 15 jaar gespecialiseerd in het ontslagrecht. Wij kunnen u hierdoor vlot en deskundig van dienst zijn. Wij werken voor werknemers en werkgevers in heel Nederland tegen gunstige tarieven. In sommige gevallen is No Cure No Pay mogelijk.

Bel bij ontslag direct onze ontslagjuristen: 020 - 61 60 120 of mail uw ontslagbrief naar info@ontslagspecialist.nl of klik hier of op de onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

Ontslag regels
Ontslag is gebonden aan wettelijke regels. Regels die de werkgever strikt in acht moet nemen. Het is goed als u ook op de hoogte bent van de ontslagregels. Mogelijk kan het ontslag worden voorkomen of moet de werkgever u schadeloos stellen. De juristen van Ontslagspecialist kunnen u bijstaan met adviezen of bij onderhandelingen over een ontslagvergoeding en procedures. Samen met ons staat u sterk en bereikt u het maximale resultaat.

Ontslag redenen
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een werkgever een werknemer wil ontslaan. Het bedrijf kan bijvoorbeeld in financieel zwaar weer zijn beland, of de werknemer functioneert niet. Belangrijk om te weten is dat u als werknemer (bijna) altijd de gelegenheid heeft verweer te voeren tegen het ontslag. Het is zaak daar optimaal gebruik van te maken. Uiteraard kunnen onze juristen u hierbij helpen.

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens proeftijd kan ieder der partijen eenzijdig, zonder reden, de arbeidsovereenkomst met directe ingang beëindigen. Indien een proeftijd is bedongen kan de arbeidsovereenkomst ook vóór de feitelijke aanvang van de werkzaamheden door ieder der partijen worden beëindigd.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, wanneer de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, tenzij bij CAO of individuele overeenkomst opzegging is voorgeschreven.

Pensioengerechtigde leeftijd
Het dienstverband eindigt meestal niet automatisch op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De werknemer kan in beginsel de werkzaamheden voortzetten indien hij dat wenst. Indien de werkgever het dienstverband niet wenst te continueren, dan gelden de normale ontslagregels.

Wederzijds goedvinden

Indien werkgever en werknemer uitdrukkelijk akkoord gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dit ook beide wensen, is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Meestal wordt hiervoor door partijen een schriftelijke beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst aangegaan. Met zo'n overeenkomst heeft u als (ex)werknemer recht op een WW-uitkering, mits op WW-veilige wijze opgesteld. Het is dus van belang de overeenkomst vóór feitelijke akkoordverklaring te laten screenen door een ontslagjurist.

Ontslag op staande voet
Heeft zich een dringende reden voorgedaan, dan kan de arbeidsovereenkomst met directe ingang eenzijdig worden beëindigd zonder dat de opzegbepalingen in acht dienen te worden genomen. Dit noemt men een ontslag op staande voet. Voor een geldig ontslag op staande voet dient de reden meteen aan de werknemer te worden medegedeeld en het ontslag dient daaraanvolgend direct te worden verleend.

Echter, de "dringende reden" dient ook de strenge toets van de rechter te kunnen doorstaan. Met andere woorden: de werknemer dient het wel heel bont te hebben gemaakt wil de rechter een gegeven ontslag op staande voet honoreren. Gedacht kan worden aan diefstal of geweld op de werkvloer. Een te lichtvaardig gegeven ontslag op staande voet leidt niet tot het einde van de arbeidsovereenkomst. In het geval dit laatste u overkomt, meld de werkgever dan per aangetekend schrijven dat u de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet betwist en dat u zich ter beschikking houdt voor het verrichten van de werkzaamheden. Trekt de werkgever het ontslag niet in, dan kunt u met behulp van onze juristen een loonvorderingsprocedure opstarten.

Tips bij ontslag
Krijgt u te maken met ontslag let dan op de volgende zaken:

    * Blijf kalm!
    * Ga niet akkoord met ontslag!
    * Teken nergens voor!
    * Zeg dat u beschikbaar blijft voor het verrichten van werk!
    * Vraag een schriftelijke bevestiging van hetgeen u is medegedeeld!

Juristen Arbeidsrecht
Naast ontslagzaken kunt u bij ons ook terecht voor andere arbeidsrecht kwesties zoals het instellen van een loonvordering of loonbeslag, het opstellen van een arbeidsovereenkomst of het beoordelen van een concurrentiebeding.

Bel direct onze ontslag juristen: 020 - 61 60 120 of mail uw ontslagbrief naar info@ontslagspecialist.nl of klik hier of op de onderstaande afbeelding en bezoek onze website.

 

 
Bezoekadres
Herengracht 340  1016CG  Amsterdam
 
T :    F : 
E :    I : 
 
Rechtsgebied(en)
Arbeidsrecht     
 

Grotere kaart weergeven
 
 
Uurtarief
 
 
Lidmaatschap(pen)
 
 
Share |